Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Obchodní firma

Vlapon innovation s.r.o.

IČO

02829304

DIČ

02829304 (nejsme plátci DPH)

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Spisová značka

C 224107 vedená u Městského soudu v Praze

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán

Vladimír Ponechal, jednatel

WEBové stránky

Email

1. Udělení souhlasu

1.1     Uzavřením smlouvy uživatel jako Subjekt údajů uděluje tímto shora jmenované obchodní společnosti (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.

1.2     Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

 

1.3     Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

1.4     Zpracováním osobních údajů kupujícího může Správce pověřit níže uvedené třetí osoby, jakožto zpracovatele.

 

1.5     Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

2. Osobní údaje, které budou zpracovány

  • poštovní adresa

  • e-mailová adresa

  • telefonický kontakt

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1     Poskytování licence k mobilní aplikaci ARTHUR

3.2     Obchodní sdělení poskytovatele uživatelům

4. Doba zpracování osobních údajů

4.1     10 let od udělení tohoto souhlasu

5. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám

5.1     Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

5.2     Peko studio s.r.o., https://peko-studio.cz/#contact

5.3     Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

6. Poučení

6.1     Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

6.2     Subjekt údajů s uvedeným zpracováním uděluje svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

6.3     Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

6.3.1. osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

 

6.3.2. důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je krom shora uvedeného zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

 

6.3.3. při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,

 

6.3.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

 

6.3.5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

 

6.3.6. Subjekt údajů má právo (např. emailem či prostřednictvím poštovní zásilky)

  • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, tj. vzít udělený souhlas zpět,

  • požadovat od Správce informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,

  • právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování,

  • má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i

  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

© 2019 by  Vlapon innovation s.r.o.

Hledáme obchodní zástupce pro službu ARTHUR. Pracujete v cestovním ruchu?